โครงการความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้ว

อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเชิงสร้างสรรค์ “ลูกชุบเสมือนจริง” ชุดน้ำพริกปลาทูผลไม้ตามฤดูกาล และพวงมาลัยลูกชุบ
15-17 มกราคม 2562
ณ วัดนิคมเขาตาก้อน
(แหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลเมืองไผ่) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook