ปรัชญา

   ชุมชนนำหน้า พัฒนาด้วยวิชาการ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพที่ดีของชุมชน

หลักการ

   1. เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย
   2. มีหลักสูตรหลากหลายประเภท
   3. ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   4. เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์
   5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
   6. สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และองค์กรเอกชน
   7. ปรับตัวเองอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
   8. ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
   9. เชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งในและนอกชุมชน
 10. ชุมชนเป็นผู้นำ/ร่วมดำเนินการ