ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทร 0-3724-7626 / โทรสาร0-3724-7625

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น