วิสัยทัศน์

     "เป็นสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน"


พันธกิจ

     1.  จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
     2.  จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน
     3.  บริการวิชาการสู่ชุมชน
     4.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน
     5.  ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและศึกษาภูมิปัญญาชุมชน
     6.  พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     1.  การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตามความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพ
     2.  การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน
     3.  การส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการให้กับชุมชน 
     4.  การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
     5.  การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศึกษาภูมิปัญญาชุมชน
     6.  การพัฒนาการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารที่ดี