เป้าประสงค์

     1.  ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข 
     2.  ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาอาชีพและชุมชน
     3.  ชุมชนได้รับบริการทางวิชาการตามความต้องการและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     4.  ชุมชนนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้พัฒนาอาชีพและชุมชน
     5.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนได้รับการสืบสานและจัดทำเป็นสารสนเทศ
     6.  ระบบการบริหารของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี