ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น