อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเชิงสร้างสรรค์ “ลูกชุบเสมือนจริง”
เมนูหมูสะเต๊ะ เมนูกล้วยทับ เมนูกล้วยปิ้ง และขนมปั้นขลิบ
11-13 ธันวาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook