โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว
10-11 มิถุนายน 2560
โดย วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว