อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเชิงสร้างสรรค์ “ลูกชุบเสมือนจริง” ชุดน้ำพริกปลาทูผลไม้ตามฤดูกาล และพวงมาลัยลูกชุบ
15-17 มกราคม 2562
ณ วัดนิคมเขาตาก้อน
(แหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลเมืองไผ่) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook