โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
โดย วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและจังหวัดสระแก้ว
ขอบคุณกำนันอรัญญา ผลาหาร กำนันตำบลผักขะ
ดร.ประมวล เขียวขำ และ Mr.Daniel Scheibe

 

DSC01972 resize

DSC01985 resize

DSC01990 resize

DSC02025 resize


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook