อบรมเชิงปฏิบัติการ การมัดลายผ้าไหมอีรี่และทอมือ
22-26 มกราคม2562
ณ บ้านน้อย หมู่ 11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โดยคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ยุพดี สินมาก ดร.สุพัฒตรา วะยะลูน และ อ.ภูพิชย์ ทานะ

1

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook