โครงการการจัดการความรู้ (Project base)

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการแปรรูปวัสดุในชุมชนเพื่อใช้ในครัวเรือน
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
26 กรกฎาคม 2561
ณ ร.ร.บ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook