โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ของว่างไทยโบราณ ปีงบประมาณ 2561
24 - 25 มกราคม 2561 ฝึกอบรมการทำของว่างและขนมไทยโบราณ
การทำขนมถั่วแปบ ขนมกล้วย ข้าวเหนียวหน้านวล และวุ้น
วิทยากรโดย นางแฉล้ม เพ็ชรไทย ภูมิปัญญาการทำขนมไทย
ณ ศาลาร่วมใจ บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1

2

4

3

5

6

7


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook