โครงการพลังปัญญาต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561
7-8 ธันวาคม 2560 ฝึกอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน” การแปรรูปกล้วย เผือก มัน
วิทยากรโดย นางแฉล้ม เพ็ชรไทย ภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วย
ณ ชุมชนบ้านโคก เขตเทศบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

5

6

7


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook