โครงการพลังปัญญาต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561
7-8 ธันวาคม 2560 ฝึกอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน” การแปรรูปกล้วย เผือก มัน
วิทยากรโดย นางแฉล้ม เพ็ชรไทย ภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วย
ณ ชุมชนบ้านโคก เขตเทศบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

5

6

7


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook