การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย, รศ.พิริยา ศุภศรี
และอ.อิศรา จันทิมางกูร เป็นคณะกรรมการประเมิน
8-9 พฤศจิกายน 2561

1

2

3

4

5


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook