การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย, รศ.พิริยา ศุภศรี
และอ.อิศรา จันทิมางกูร เป็นคณะกรรมการประเมิน
8-9 พฤศจิกายน 2561

1

2

3

4

5


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook