การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว”
โดย นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กับ “วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”
โดย นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
31 ตุลาคม 2561

1

2

3

4


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook