งานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กประถมศึกษา
เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย คณะวิทยากร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะครูเข้ารับการอบรมจาก
ร.ร.บ้านนา (สามัคคีวิทยา)
ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง
ร.ร.บ้านเนินผาสุก
13-14 กรกฎาคม 2561
ณ เอ็มแอนด์พี โฮม อ.เมือง จ.สระแก้ว

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook