การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21"
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
4 กุมภาพันธ์ 2560

1

5

0

2

3

4

11

13


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook