การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21"
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
4 กุมภาพันธ์ 2560

1

5

0

2

3

4

11

13


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook