การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบทดสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
23-24 กรกฎาคม 2559

1

2

3

4


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook