วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และ OKMD (ศูนย์ความรู้กินได้)
ร่วมอบรมการสร้างศูนย์เรียนรู้อาชีพจากภูมิปัญญารู้คุณค่าชุมชน
เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับคณะครูและนักเรียน
ร.ร.บ้านซับมะนาว และ ร.ร.บ้านหันทราย

20180705 180707 0034

20180705 180707 0044

20180705 180707 0107

20180705 180707 0014

20180705 180707 0159

20180705 180707 0065

20180705 180707 0087


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook