การอบรม "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom"
11-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook