คณะผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

7 สิงหาคม 2558

1

2


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook