พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้าน การจัดตั้งหน่วยประสานงานประเมินความเสี่ยงด้านอาหารและเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การจัดตั้งหน่วยประสานงานประเมินความเสี่ยงด้านอาหารและเกษตร เพื่อการบริการทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบย้อนหลังกลับด้านเกษตรอินทรีย์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้แทนในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว, นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และนางอัมพร สุคนเขตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นพยานในการลงนาม ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้ร่วมจัดตั้งและพัฒนาหน่วยประสานงานประเมินความเสี่ยงด้านอาหารและเกษตร ให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

15

16

14

13

11

1

6

2

5

10

9

8

7

4

3

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook