สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook