การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
3-4 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการผู้ประเมิน 4 ท่าน ดังนี้
รศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. โชติ เนืองนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดร. น้ำฝน ใจดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
และ อ. สุภาวดี มาศบาง  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

1

2

3

4

5

6

7


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook