การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนรายละเอียดของวิชา

ตามโครงการปรับวิธีการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558
13-14 สิงหาคม 2558
ณ เรือนบูรพา พัช รีสอร์ท จ.สระแก้ว

1

2

3

4


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook