โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน"

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook