โครงการความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้ว

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
โดย วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและจังหวัดสระแก้ว
ขอบคุณกำนันอรัญญา ผลาหาร กำนันตำบลผักขะ
ดร.ประมวล เขียวขำ และ Mr.Daniel Scheibe

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook