ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
"ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศ 4.0 ให้ยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook