รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวิจัยผ้าฝ้ายทอมือไทรงาม
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ในงาน Burapha Innovation Fair 2018
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook