รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวิจัยผ้าฝ้ายทอมือไทรงาม
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ในงาน Burapha Innovation Fair 2018
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook