การอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยชุมชน 2560
ครั้งที่ 1 29-30 พ.ค. 60
ครั้งที่ 2 26-27 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 3 6-7 ก.ค. 60
ครั้งที่ 4 20-21 ก.ค. 60
ครั้งที่ 5 11-12 ก.ย. 60
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

9

1

2

3

4

5

6

7

8


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook