โครงการการพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5-6 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook