วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรม
การพัฒนากระบวนการคิดและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะการอ่านและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2-6 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อ.เมือง จ.สระแก้ว

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2

วทยาลยชมชนสระแกว3

วทยาลยชมชนสระแกว4

วทยาลยชมชนสระแกว5

วทยาลยชมชนสระแกว6


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook