วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรบระยะสั้นหลักสูตร “การขึ้นรูปเซรามิกส์เบื้องต้น"
จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ต้องขังชาย จำนวน 30 คน

โดยวิทยากรด้านเซรามิกส์

นางสาวฐิติมา มีช้าง  ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เปิดสอน ณ กองการศึกษาเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ระหว่างวันที่ 10-12 ,23-24  มีนาคม 2558


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook