ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ชื่อผู้รายงาน นายพรชัย พันธุ์วิเศษ

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
โดยดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล กลุ่มเล็ก ภาคสนาม และกลุ่มตัวอย่าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 3) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนของชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ข้อ รวม 150 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 19 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นเวลา 60 ชั่วโมง แล้วทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และสถิติการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.76/83.50
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.70, S.D.=0.56)


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook