การจัดทำกล่องความรู้กินได้ (OKMD)
รางวัลที่ 1 เรื่องปลูกผักด้วยแปลงผักยกระดับตามมาตรฐาน Q - นายภาณุ เภตรา
รางวัลชมเชย เรื่องขุมทรัพย์จากไผ่ตงศรีปราจีน - นายสรร ศรีสละ
จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

วทยาลยชมชนสระแกว 8

วทยาลยชมชนสระแกว 7

วทยาลยชมชนสระแกว 9


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook