นายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ”กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ”
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
และการเสวนา เรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา”
โดย - ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
- จัดหางานจังหวัดสระแก้ว
- ผู้จัดการ บริษัทมหาชนจำกัด สยามแม็คโคร สาขาสระแก้ว
- นางสาวปรางทอง เกตุเพ็ง ผู้แทนศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

1

2

3

5

6


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook