ประกวดคำขวัญโครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

 
ประเภทการแข่งขัน
๑. ประเภท นิสิต นักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
๒. ประเภท อาจารย์ และบุคลากร เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
 
รางวัลการประกวดคำขวัญ
ประเภท นิสิต นักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 
ประเภท อาจารย์ และบุคลากร
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://eastnetu.buu.ac.th
 
ภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook