1. หลักสูตรอนุปริญญา เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้

1.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.2 การปกครองท้องถิ่น

1.3 การศึกษาปฐมวัย

1.4 การจัดการทั่วไป

1.5 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

1.6 การบัญชี

1.7 เกษตรอินทรีย์

1.8 สาธารณสุขชุมชน

1.9 การท่องเที่ยว

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ ต้องไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย

2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อสาขาวิชาที่สมัครเรียน

2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

 

3. การยื่นใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 037-425487, 037-425291 โทรสาร 037-425291

- ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัครถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี

- ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัครถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 3 ฉบับ

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

4.4 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

4.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

 

5. ค่าใช้จ่าย

ภาคเรียนละ ประมาณ 1,000 บาท