งานทะเบียนและวัดผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-15.30 น.

คลิกลิงค์ดูรายชื่อ

คลิกลิงค์ดูรายชื่อ (เพิ่มเติม)

e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook