นางอิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ  
  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ  
  เบอร์โทรศัพท์ 08-9254-2088  
   
  นางประไพพรรณ ปราณี  
  ตำแหน่งครูชำนาญการ  
  เบอร์โทรศัพท์ 08-9015-4534  
   
  นางสาวทิพวรรณ สุขมี  
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
  เบอร์โทรศัพท์ 08-9634-6756  
 
นางอารยา แก้ววงษ์หัด   นางสาวธัญลักษณ์ สุขภิบาล
นักวิชาการเงินและบัญชี   นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 08-1374-0425   เบอร์โทรศัพท์ 09-2546-6617
 
นายไพศาล คัมภีรัญย์   นางสาวณัฐกานต์ ทัติวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 08-1553-4655   เบอร์โทรศัพท์ 08-6161-1813
 
นางสาวนิภาพร ทัติวงษ์   นางสาวภูมรินทร์ ชะฎาแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 08-9533-4663   เบอร์โทรศัพท์ 08-9802-0470
 
นางสาวพัฒน์นรี แสนคำ   นายวรวพงศ์ ต๊ะยอด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตฯ
เบอร์โทรศัพท์ 08-9798-8719   เบอร์โทรศัพท์ 08-1175-9977
 
นายคำตัน เข็มจรูญ   นางยุพิน เข็มจรูญ
ตำแหน่งพนักงานขับรถ   พนักงานดูแลความสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 08-9037-1835   เบอร์โทรศัพท์ 08-6148-3624
 
นางวรรณี วงษ์ดี   นายยอดชาย พรมทองดี
พนักงานดูแลความสะอาด   ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงฯ
เบอร์โทรศัพท์ 08-4718-2350   เบอร์โทรศัพท์ 08-4554-8592
 
นายวินัย ทิพจันทร์   นายพลอย งามละม่อม
พนักงานรักษาความปลอดภัย   พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ 08-4872-1751   เบอร์โทรศัพท์ 09-0386-0302

                    

 

http://se-ed.net/plearn • Last updated on • phakinson1234@gmcom@gmail.com