โครงการมัคคุเทศก์พื้นที่ราบเชิงเขากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๑๙ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- โรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาแพทย์แผนไทย)
- ศูนย์เรียนรู้รัฐวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านทับทิมสยาม ๐๕
- สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรย์ วชช.สระแก้ว
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา
- สวนของพ่อ

5

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13