Sidebar

Magazine menu

สถาบันวิทยาลัยชุมชนลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ

ข่าววิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

วันที่ 6-8 กันยายน 2566
คณะสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 2566 - 2570 ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
โดยในวันที่ 6 กันยายน 2566
- นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในปีงบประมาณ 2566
นอกจากนี้ยังมี นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
ดร. ปรัชญกุล ตุลาชม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ 7 กันยายน 2566 
- เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว และโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา สระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 8 กันยายน 2566
- เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตรของชุมชนบ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านแปรรูปถ้ำเพชรโพธิ์ทอง และเจริญฟาร์ม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 010.30 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไดก้เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว