Sidebar

Magazine menu

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ครั้งที่ 8/2566

ข่าววิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ครั้งที่ 8/2566
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบวีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2566
2. รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา และสถานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. รับทราบการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
4. รับทราบการบริการเผยแพร่วิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
5. รับทราบการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2566
6. รับทราบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2566
7. รับทราบการเข้าร่วมประชุม / อบรมของบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม 2566
8. รับทราบการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2566
9. รับทราบการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
10. รับทราบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13
11. รับทราบการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566
12. อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการทำเปลญวณ