Sidebar

Magazine menu

กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566  เวลา 12.10-15.30 น.
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
สถานที่จัดการศึกษา ศกร.ตำบลหนองม่วง และสถานที่จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน

หมายเหตุ  
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถร่วมกิจกรรมเกม และโต้ตอบกับวิทยากรได้
2. การแต่งกายชุดนักศึกษา ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k87Xejdd24TTbPyu8 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา เป็นกิจกรรมบังคับหลัก นักศึกษาที่ติดภารกิจ สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ในปีการศึกษาหน้า