Sidebar

Magazine menu

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่าน 
1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ
2. รศ.พิริยา ศุภศรี มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
3. นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรรมการ