Sidebar

Magazine menu

All Events

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566  เวลา 12.10-15.30 น.
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
สถานที่จัดการศึกษา ศกร.ตำบลหนองม่วง และสถานที่จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน

หมายเหตุ  
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถร่วมกิจกรรมเกม และโต้ตอบกับวิทยากรได้
2. การแต่งกายชุดนักศึกษา ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k87Xejdd24TTbPyu8 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา เป็นกิจกรรมบังคับหลัก นักศึกษาที่ติดภารกิจ สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ในปีการศึกษาหน้า

  • 17 September 2023 - 17 September 2023
  • ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี
  • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่าน 
1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ
2. รศ.พิริยา ศุภศรี มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
3. นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรรมการ 

  • 31 August 2023 - 31 August 2023
  • ห้องประชุมพรหมนิมิต
  • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Upcoming Events