Sidebar

Magazine menu

Top Stories

Grid List

ธงชาติไทย สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ
"เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน"
วันที่ 28 กันยายน 2566 นี้ เป็นวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ
***ข้อมูลจากเว็ปไซต์รัฐบาลไทย

วันที่ 6-8 กันยายน 2566
คณะสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 2566 - 2570 ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
โดยในวันที่ 6 กันยายน 2566
- นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในปีงบประมาณ 2566
นอกจากนี้ยังมี นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
ดร. ปรัชญกุล ตุลาชม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ 7 กันยายน 2566 
- เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการแปรรูปผลผลิตโกโก้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมชุมชนบ้านคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจังหวัดสระแก้ว และโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา สระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 8 กันยายน 2566
- เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตรของชุมชนบ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านแปรรูปถ้ำเพชรโพธิ์ทอง และเจริญฟาร์ม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- เวลา 010.30 น. ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไดก้เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ยินดีต้อนรับคณะลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วันที่ 2 กันยายน 2566

    นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประธานเปิดร้านค้าชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว SKCC Connect แค่เปิดโลกก็เปลี่ยน ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ นักบริหารจัดการ ฯลฯ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งของอุปโภค บริโภค มากมายหลายอย่างรวมทั้งรับฝากวางสินค้า หากนักศึกษาท่านใดมีสินค้าสามารถนำมาฝากจำหน่ายได้ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

    ในการนี้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาดูงานแปลงเกษตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเพื่อเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ แปลงนาปลอดสารและการทำปุ๋ยไม่พลิกกอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 
 
 

วันที่ 1 กันยายน 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณารางวัลองค์กร หน่วยงาน อำเภอ ชุมชน คุณธรรม ระดับจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
 
 
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566
นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 220 คน ประกอบด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โดยส.วชช.ได้รับเกียรติจาก
- ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดและวิทยากรบรรยาย “นโยบายและทิศทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน”
- ผศ.ชล บุนนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย และการปรับ SDGs จาก 17 เป้าหมาย เป็น 6 กลุ่มปัญหา
- ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “จุดเน้น โอกาส และทิศทางด้านการวิจัยของส.วชช.
- รศ.ดร.มานิต จุมปา รักษาราชการแทนอธิการบดีม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
- รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผช.อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank)
- อ.สุดปฐพี เวียงสี วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (work shop) การนำวิทยาลัยชุมชนสู่ 5 เส้นทาง
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม9 กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คะแนนเฉลี่ย 4.11 ระดับคุณภาพดีมาก

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
หลักสูตรอนุปริญญา 8 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น
2. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
*คุณสมบัติ จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
*สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้
- จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- อังคาร - พฤหัสบดี (เวลา 17.30 - 20.50 น.)
- เสาร์ - อาทิตย์ (เวลา08.00 - 18.50 น.)
- อาทิตย์ (เวลา08.00 - 18.50 น.)
*สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566
*สนใจสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
หรือสมัครออนไลน์>>>https://forms.gle/P5UdVknS3wfqREhh9

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่าน 
1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ
2. รศ.พิริยา ศุภศรี มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
3. นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรรมการ 

นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และนางสาวฐิติมา มีช้าง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ในรายวิชาวิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วสามารถเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของ Thai MOOC

รายวิชา วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง | Community Colleges and Ctitzenship
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS004+2023/about

รายวิชา ชุมชนแห่งความยั่งยืน | Sustainable community
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS005+2023/about

รายวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Design thinking and 21st Century Learning Skills Development
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS006+2023/about

 

 

 

วันที่ 15,24,25 สิงหาคม 2566
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 30 จำนวน 15 คน รับการนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
จัด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว SKCC For BCG" โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดการอบรมโดย นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
2. ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์
3. ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 
 
 

e-learningระบบสำหรับนักศึกษา
ระบบสำหรับอาจารย์

Facebook วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เว็บไซต์เดิม

Top Stories

Grid List

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูงเพื่อธุรกิจ”                                                          ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 - 1 กันยายน 2566 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน                                โดยมีวิทยากรดังนี้
1. นายพรชัย พันธุ์วิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. นายภาณุ เภตรา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

 

 

 

นที่ 18-19 ,21 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง สื่อการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร,ภาคการบริการ
ณ ร้านค้าประชารัฐชุมชน ตำบลฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
กลุ่ม 4 ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 

 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566
คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมย้อมสีถุงผ้าจากดอกดาวเรือง กิจกรรมทำพินสูทจากผ้าย้อมดอกดาวเรือง 09.00-19.00 น. ณอาคาร 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ดังนี้
1. นายพรชัย พันธู์วิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. นางอัมพร สุคนเขตร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวฐิติมา มีช้าง ครู วิทยฐษนะครูชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอัญชิรี สวัสดิลักษณ์ นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวเลิศลักษณ์ ด้วงบาง เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 

Upcoming Events

Knowledge Management