Sidebar

Magazine menu

Top Stories

Grid List

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสระแก้วและโรงเรียนสระแก้ว
-ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนรับชมการแสดงดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ
- พบกิจกรรมแสดงดนตรี
-มนิทรรศการเทศพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00น.-20.00 น.
- สวนสาธารณสระแก้วสระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ลงชื่อเข้าร่วมงาน >>>https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf1En2wjn0.../viewform...
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ https://drive.google.com/.../1jK28hrQ8s5ZM8IYdFXj.../view...

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าเหมาบริการรายเดือน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. ตำแหน่งนักวิชาการและปศุสัตว์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
- สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
- วันที่ 16 - 23 พ.ย. 2566
- เวลา 08.30-16.30 น.
รายละเอียดคลิกที่นี่>>>https://drive.google.com/.../1HqLQo4mZIyCbl03lixh.../view... 

    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และนายสรร ศรีสละ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
    โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ดำริให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อใช้เป็นเวทีในการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมกัน
    ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 
 
 

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

Download

     เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้
     ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และนางสาวฐิติมา มีช้าง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ในรายวิชาวิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วสามารถเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของ Thai MOOC

รายวิชา วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง | Community Colleges and Ctitzenship
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS004+2023/about

รายวิชา ชุมชนแห่งความยั่งยืน | Sustainable community
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS005+2023/about

รายวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Design thinking and 21st Century Learning Skills Development
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS006+2023/about

 

 

 

วันที่ 15,24,25 สิงหาคม 2566
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 30 จำนวน 15 คน รับการนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
จัด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว SKCC For BCG" โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดการอบรมโดย นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
2. ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์
3. ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 
 
 

e-learningระบบสำหรับนักศึกษา
ระบบสำหรับอาจารย์


Facebook วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เว็บไซต์เดิม

Top Stories

Grid List

    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มอบหมายให้นายสรร ศรีสละ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
    โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2566 (จัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์) วิทยากรโดยนางบุษยา ยินดีสุข แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และนางสาวนุชรี บวงสวง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ผ่านการอบรม 18 คน รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์นัทยา ขยอมดอก
 
 
 
 

นที่ 18-19 ,21 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง สื่อการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร,ภาคการบริการ
ณ ร้านค้าประชารัฐชุมชน ตำบลฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
กลุ่ม 4 ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลศาลาลำดวน
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้ากิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
    วิทยาลัยชุมชนสระแก้วดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตรของตำบลคลองหาด โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม วิทยากร ได้แก่
    1. นางสาวฐิตารีย์ พิมพรัตน์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
    2. นายสุระพง ธรรมวรางกูร ที่ปรึกษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ณ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
 
 

Upcoming Events

Knowledge Management