ยินดีต้อนรับคุณ ออกจากระบบ  
 
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  กรรมการสภาวิชาการ
  Download เอกสารกรรมการสภา
 
  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  เทศบาลตำบลคลองหาด
  ศูนย์ กศน. อ.ตาพระยา
  บ. เอี่ยมบูรพา จำกัด อ.วัฒนานคร
  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อ.วังน้ำเย็น
 
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้าง
  ทำเนียบอาจารย์-ผู้ทรงคุณวุฒิ

You are visit number
Start December 1, 2013

Untitled Document
 

 • ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ 1/58
 • กำหนดการงานสงกรานต์ 2558
 • CHE QA Online System
 • กำหนดการ+กลุ่มสี (กีฬาสี ครั้งที่ 10 )
 • โครงการความร่วมมือจัดตั้งหน่วยงานด้านเกษตร
 • ประกาศ กยศ.
 • สรุปโครงการ ฝ่ายกิจการนศ.
 • ประกวดคำขวัญ บัณฑิตไทยไม่โกง
 • ทุนเรียนฟรี นศ.พิเศษ
 • การผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการทหาร
 • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กยศ. 2557
 • กำหนดการพิธีไหว้ครู 2557
 • กิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 4 ก.ค. 57
 • กำหนดการ ปฐมนิเทศ 1/5557
  ใบสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา
  ใบสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม
  แบบคำร้องทั่วไป
  แบบขอโอน ผลการเรียน
  แบบขอสำเร็จ การศึกษา
  แบบขอเลื่อนการสอบ
  แบบขอรักษาสถานภาพ นักศึกษา
  แบบขอมอบอำนาจ
  แบบขอสอนชดเชย
  แบบขอเปลี่ยนคาบสอน
รายละเอียด การอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
  หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขับรถ
  รายละเอียดหลักสูตร
  วัน-เวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรม
  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  2/2557
  2/2557 (สำหรับ คอมฯ รุ่น 21)
  1/2557 (เพิ่มสัปดาห์ 17-24)
  กำหนดเปิดภาคเรียน ปี 2557-2559
  ฤดูร้อน/2556
  2/2556
  1/2556
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี รับสมัครนศ.จบอนุปริญญา เข้าศึกษาต่อ
  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพฯ 16 ก.ย. 57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมทุน กยศ. 2557
  กำหนดการพิธีไหว้ครู 2557
7 กันยายน 2557
  กิจกรรม สร้างประโยชน์แก่ชุมชน ปี 2557, 4 ก.ค. 57
  กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2557 2-3 ส.ค. 57
  กยศ.รับสมัครผู้กู้ปี 2557
  ตัวแทนนศ.ได้รับมอบเกียรติบัตร
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์
  การให้กู้ยืม กยศ. ปี 2557
  1/2557
  2/2557
  การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาหลักการบัญชี สำหรับนักศึกษา -
อ.อิญพิศชญาจ์
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาการคิดและ
การตัดสินใจ - อ.ฐิติพงศ์
  ผลการใช้แบบจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อการพัฒนามนุษย์ - อ.สุนิส
  การพัฒนาหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า - อ.อัมพร, อ.สุนิสา, อ.พชรกร
  การจัดการธาตุอาหารในดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง - อ.อัมพร, อ.ประทีป, อ.สมคิด, อ.พรชัย
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมันส าปะหลังสร้างมูลค่าสู่ชุมชน - อ.อัมพร, อ.พชรกร
  การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  รับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ถึง 31ต.ค.57
  โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award 9 ถึง 25ต.ค.57
  โครงการแข่งขัน การสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ถึง 31ต.ค.57
  โปสเตอร์กระบวนการ จัดทำรัฐธรรมนูญ
  โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์จากกล้วยน้ำว้า
  การผลิตข้าวอินทรีย์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน 
  การผลิตอาหารหมักอินทรีย์ ณ จ.น่าน
  แผ่นพับภาษาอาเซียน
  คู่มือความรู้ประเทศในอาเซียน
  เอสโซ่ ร่วมกับ วชช.สระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน (ความรู้คือประทีป)
  เลี้ยง “แมงสะดิ้ง” อาชีพใหม่ ทำอยู่ที่บ้านได้ สร้างเงินไม่ธรรมดา (ชมคลิป) (ผู้จัดการออนไลน์)
  ‘วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว’ ต้นแบบดันภูมิปัญญาชาวบ้าน ปั้นอาชีพลุย AEC (ผู้จัดการออนไลน์)
  ตามไปดู วชช.สระแก้ว รวมองค์ความรู้ การเลี้ยงแมลงสะดิ้ง เพื่อชาวบ้าน (บ้านเมือง)
  วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ ๋ทำความดีเพื่อสังคม "ภูมิคุ้มใจ" รับอาเซียน (ไทยรัฐออนไลน์)
  จอโลกเศรษฐกิจ-เที่ยง-รายงานสด... "อาสาอาเซียน" จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ช่อง 3)
  จอโลกเศรษฐกิจ-เด่น-รายงานสด... เปิดห้องเรียนอาเซียน ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ช่อง 3)
  นศ.วชช.สระแก้ว ลงพื้นที่จริง ลุยช่วยน้ำท่วมที่ "อยุธยา"
  วชช.สระแก้ว ปลูกจิตสำนึก "เรียนรู้ตอบแทนคุณสังคม" น้ำใจ "ซับน้ำตาไทย" (ไทยรัฐ)
  วิดีโอ การเลี้ยงจิ้งหรีด "แมงสะดิ้ง"
  โครงการความร่วมมือ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  รายการวิทยุ "อาเซียน..ใกล้บ้าน"
  แนะนำวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
การขึ้นรูปเซรามิกส์เบื้องต้น
พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรฯ
CHE QA Online System
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 2/57
โครงการความร่วมมือจัดตั้งหน่วยงานด้านเกษตร
ศึกษาดูงาน ณ Chinese University of Hong Kong
หลักสูตรอนุปริญญา
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฆ
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
 
ผลการเรียนพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักศึกษา ปี 2557
  กลุ่มที่ 1 สาธารณสุขชุมชน รุ่น 2 และเกษตรอินทรีย์ รุ่น 4 คลิกที่นี่
  กลุ่มที่ 2 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 22 และการค้าชายแดนฯ รุ่น 2 คลิกที่นี่
  กลุ่มที่ 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 24 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 24 คลิกที่นี่
  กลุ่มที่ 4 การจัดการทั่วไป รุ่น 10 และการบัญชี รุ่น 7 คลิกที่นี่
  กลุ่มที่ 5 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 21 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 23 คลิกที่นี่
  กลุ่มที่ 6 การปกครองท้องถิ่น รุ่น 23 ศบอ.ตาพระยา คลิกที่นี่
ผลสอบการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักศึกษา ปี 2557
  กลุ่มที่ 1 สาธารณสุขชุมชน รุ่น 2 และเกษตรอินทรีย์ รุ่น 4
  กลุ่มที่ 2 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 22 และการค้าชายแดนฯ รุ่น 2
  กลุ่มที่ 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 24 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 24
  กลุ่มที่ 4 การจัดการทั่วไป รุ่น 10 และการบัญชี รุ่น 7
  กลุ่มที่ 5 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 21 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 23
  กลุ่มที่ 6 การปกครองท้องถิ่น รุ่น 23 ศบอ.ตาพระยา
  วิชาคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
  วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
  วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
  วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่
  วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
  ตารางเรียน คลิกที่นี่
โครงการการจัดการความรู้ การเลี้ยงจิ้งหรีด (แมลงสะดิ้ง) จังหวัดสระแแก้ว หลักสูตรฝึกอบรม การเลี้ยงจิ้งหรีด (แมลงสะดิ้ง)
 
 

 
เว็บไซต์กลุ่มงาน
โครงการ ASEAN by ESSO
วารสารความรู้คือประทีป by ESSO
  เล่มอื่น ๆ
จุลสารวิทยาลัยชุมชน

ฉบับที่ 8

 

เล่มอื่น ๆ
Link หน่วยงานต่าง ๆ
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
    ข้อมูลการลงทะเบียน
  ข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่
  ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา

    ข้อมูลทาง facebook fanpage (www.facebook.com/skccpage)
   
    แบบขอเปลี่ยนคาบสอน
    แบบขอสอนชดเชย
    แบบคำร้องขอมอบอำนาจ
    แบบคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
    แบบคำร้องขอเลื่อนการสอบ
    แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
    แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน
    แบบคำร้องทั่วไป
    ใบสมัครหลักสูตรอนุปริญญา
    ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรม
  ท่านสนใจโปรแกรมวิชาใด?  
คอมพิวเตอร์  
  การปกครองท้องถิ่น  
  การศึกษาปฐมวัย  
  การจัดการทั่วไป  
     
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับวิทยาลัย  |   หลักสูตรที่เปิดสอน   |   ทำเนียบบุคลากร   |   ข้อมูลนักศึกษา  |   ผลงานทางการศึกษา  |   ติดต่อวิทยาลัย  |   แผนผังเว็บไซต์
   
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742 5487 – 8 โทรสาร 0-3742 5291