ยินดีต้อนรับคุณ ออกจากระบบ  
 
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  กรรมการสภาวิชาการ
  Download เอกสารกรรมการสภา
 
  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  โรงเรียนบ้านพร้าว อ.วัฒนานคร
  เทศบาลตำบลคลองหาด
  ศูนย์ กศน. อ.ตาพระยา
  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
  บ. เอี่ยมบูรพา จำกัด อ.วัฒนานคร
  ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว วังน้ำเย็น
 
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้าง

You are visit number
Start December 1, 2013

Untitled Document
 

หลักสูตรอนุปริญญา
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
ทำเนียบอาจารย์-ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  ครูประจำ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
ผลสอบการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักศึกษา ปี 2557
  กลุ่มที่ 1 สาธารณสุขชุมชน รุ่น 2 และเกษตรอินทรีย์ รุ่น 4
  กลุ่มที่ 2 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 22 และการค้าชายแดนฯ รุ่น 2
  กลุ่มที่ 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 24 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 24
  กลุ่มที่ 4 การจัดการทั่วไป รุ่น 10 และการบัญชี รุ่น 7
  กลุ่มที่ 5 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 21 และการปกครองท้องถิ่น รุ่น 23
  กลุ่มที่ 6 การปกครองท้องถิ่น รุ่น 23 ศบอ.ตาพระยา
  วิชาคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
  วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
  วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
  วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่
  วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
  ตารางเรียน คลิกที่นี่
รายละเอียด การอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ ประกาศ
  หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขับรถ
  รายละเอียดหลักสูตร
  วัน-เวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรม
  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ปฏิทินการศึกษา ข่าวกิจการนักศึกษา
  1/2557
  กำหนดเปิดภาคเรียน ปี 2557-2559
  ฤดูร้อน/2556
  2/2556
  1/2556
  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพฯ 16 ก.ย. 57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมทุน กยศ. 2557
  กำหนดการพิธีไหว้ครู 2557
7 กันยายน 2557
  กิจกรรม สร้างประโยชน์แก่ชุมชน ปี 2557, 4 ก.ค. 57
  กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2557 2-3 ส.ค. 57
  กยศ.รับสมัครผู้กู้ปี 2557
  ตัวแทนนศ.ได้รับมอบเกียรติบัตร
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์
  การให้กู้ยืม กยศ. ปี 2557
  กำหนดการ กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐
  ประกาศ กยศ.เซ็นชื่อในแบบยืนยัน
  กิจกรรมจิตอาสา ร.ร.บ้านฟากห้วย
  งานกีฬานศ.วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ คู่มือความรู้อาเซียน
  การผลิตข้าวอินทรีย์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน 
  การผลิตอาหารหมักอินทรีย์ ณ จ.น่าน
  แผ่นพับภาษาอาเซียน
  คู่มือความรู้ประเทสในอาเซียน

 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ออกสื่อ VDO วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  เอสโซ่ ร่วมกับ วชช.สระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน (ความรู้คือประทีป)
  เลี้ยง “แมงสะดิ้ง” อาชีพใหม่ ทำอยู่ที่บ้านได้ สร้างเงินไม่ธรรมดา (ชมคลิป) (ผู้จัดการออนไลน์)
  ‘วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว’ ต้นแบบดันภูมิปัญญาชาวบ้าน ปั้นอาชีพลุย AEC (ผู้จัดการออนไลน์)
  ตามไปดู วชช.สระแก้ว รวมองค์ความรู้ การเลี้ยงแมลงสะดิ้ง เพื่อชาวบ้าน (บ้านเมือง)
  วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ ๋ทำความดีเพื่อสังคม "ภูมิคุ้มใจ" รับอาเซียน (ไทยรัฐออนไลน์)
  จอโลกเศรษฐกิจ-เที่ยง-รายงานสด... "อาสาอาเซียน" จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ช่อง 3)
  จอโลกเศรษฐกิจ-เด่น-รายงานสด... เปิดห้องเรียนอาเซียน ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ช่อง 3)
  นศ.วชช.สระแก้ว ลงพื้นที่จริง ลุยช่วยน้ำท่วมที่ "อยุธยา"
  วชช.สระแก้ว ปลูกจิตสำนึก "เรียนรู้ตอบแทนคุณสังคม" น้ำใจ "ซับน้ำตาไทย" (ไทยรัฐ)
  วิดีโอ การเลี้ยงจิ้งหรีด "แมงสะดิ้ง"
  โครงการความร่วมมือ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  รายการวิทยุ "อาเซียน..ใกล้บ้าน"
  แนะนำวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานอื่น
  โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 6
  การแจ้งสถานการณ์ โรคติดต่อสำคัญในช่วงเปิดเทอม
  การคัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาต
  การแข่งขันวาดภาพระบายสี
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper
  • โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กยศ. 2557
  • กำหนดการพิธีไหว้ครู 2557
  • กิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 4 ก.ค. 57
  • กำหนดการ ปฐมนิเทศ 1/5557
ข่าวประชาสัมพันธ์
  2014-06-26 กิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 4 ก.ค. 57
  2014-06-17 กำหนดการ ปฐมนิเทศ 1/5557
  2014-06-06 กยศ.รับสมัครผู้กู้ปี 2557
  2014-06-04 ตัวแทนนศ.ได้รับมอบเกียรติบัตร
  2014-03-11 ข่าว เลี้ยง “แมงสะดิ้ง” อาชีพใหม่
  2014-03-11 ข่าว วชช.สก. ต้นแบบดันภูมิปัญญาลุย AEC
  2014-03-04 ปฏิทินการศึกษา 3/56
  2014-03-03 การให้กู้ยืม ปี 2557
  2014-02-12 ปฏิทินการศึกษา 2-56 ฉบับแก้ไข
  2013-12-25 เรียนฟรี! หลักสูตรครูสมาธิ
การผลิตข้าวอินทรีย์ ณ วชช.แม่ฮ่องสอน
รายวิชา “การติดรูปลอกเซรามิกส์”
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ผู้นำนักศึกษาก้าวไกล นิสิตนักศึกษาไทยก้าวหน้า สู่ประชาคมอาเซียน
สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์
ภูมิปัญญาการทำขนมหม้อแก้งโบราณ
การผลิตอาหารหมักอินทรีย์
การจัดการธาตุอาหารในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
อ.สุนิสา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิตผ้า
 
 
โครงการการจัดการความรู้ การเลี้ยงจิ้งหรีด (แมลงสะดิ้ง) จังหวัดสระแแก้ว หลักสูตรฝึกอบรม การเลี้ยงจิ้งหรีด (แมลงสะดิ้ง)
 
 

 
โครงการ ASEAN by ESSO
วารสารความรู้คือประทีป by ESSO
  เล่มอื่น ๆ
จุลสารวิทยาลัยชุมชน

ฉบับที่ 8

 

เล่มอื่น ๆ
Link หน่วยงานต่าง ๆ
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   
    ข้อมูลการลงทะเบียน
  ข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่
  ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา

    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
    สาขาวิชาการเกษตร
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการค้าชายแดน
   
    แบบคำร้องขอมอบอำนาจ
    แบบคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
    แบบคำร้องขอเลื่อนการสอบ
    แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
    แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน
    แบบคำร้องทั่วไป
    ใบสมัครหลักสูตรอนุปริญญา
    ใบสมัครหลักสูตรระยะสั้น
  ท่านสนใจโปรแกรมวิชาใด?  
คอมพิวเตอร์  
  การปกครองท้องถิ่น  
  การศึกษาปฐมวัย  
  การจัดการทั่วไป  
     
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับวิทยาลัย  |   หลักสูตรที่เปิดสอน   |   ทำเนียบบุคลากร   |   ข้อมูลนักศึกษา  |   ผลงานทางการศึกษา  |   ติดต่อวิทยาลัย  |   แผนผังเว็บไซต์
   
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742 5487 – 8 โทรสาร 0-3742 5291