นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 – 9 กรกฎาคม 2562

1